หุ้นพีพี ไพร์ม PPPM พีพีพีเอ็ม ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม อาหารกุ้ง โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ลม | บริษัท ppm

หุ้นพีพี ไพร์ม PPPM พีพีพีเอ็ม ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม อาหารกุ้ง โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ลม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หุ้นพีพี ไพร์ม PPPM พีพีพีเอ็ม ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม อาหารกุ้ง ปลา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ลม หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ออมเงินในหุ้น ลงทุนหุ้นรับเงินปันผล หาผลตอบแทนจากหุ้น รวยด้วยหุ้น ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน หุ้นพื้นฐานดี เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพ ซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง อิสรภาพทางการเงิน
ธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงาน
หลัก คือ
1. สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)
2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุน จด
ทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนำ เข้าอาหารสัตว์น้ำ เพื่อจำหน่าย และยังดำเนินการ
เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เพื่อจำหน่าย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพื่อจำหน่าย
ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
จนในปี 2558 ได้มีการลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพและปลายปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพที่เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่กลางปี
2559
เดิมบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ โรงงานสมุทรสงคราม ต่อมาในปี 2542
บริษัทได้มีการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มแรกได้หยุดสายการผลิตอาหารกุ้งใน
โรงงานสมุทรสงคราม และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งมายังโรงงานเพชรบุรี ต่อมาในปี 2547 จึงได้หยุด
สายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมุทรสงครามและได้เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรีแทน จึงทำให้
โรงงานสมุทรสงครามไม่มีการผลิตสินค้าใดๆ และให้บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี
ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ซึ่งขณะนั้นเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งบริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และ
อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อปี 2542 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง โดยการลงทุนเริ่มแรก 10 % ใน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด หรือ “ไทยลักซ์ฟู้ด” (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ปัจจุบันได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือก
แข็งส่งออกและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Ready meal)
และในปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 97.79 % และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็น
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ต่อมาในปี 2558 มีการปรับสัดส่วนการถือหุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ ส่วนบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “นิปปอน” เข้าถือหุ้นใน
อัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
หลังจากนั้นได้จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A \u0026 W โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 และ
บริษัทนิปปอน แพ็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมีการแข่งขันสูงและบริษัทไม่มีความชำนาญด้านนี้ บริษัทจึงจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่มีใน บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท นิปปอน แพ็ค จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่น
ต่อธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป
ในปี 2552 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิซิเนส จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทย ดีมีเทอร์
จำกัด หรือ “ไทยดี”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจำหน่ายไป เพื่อเป็นรายได้เสริม
ให้แก่บริษัท โดยเริ่มจากการจำหน่ายวัตถุดิบด้านการเกษตรที่ใช้สำหรับผลิตอาหารสัตว์ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ราย
ย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีอำนาจต่อรองด้านราคากับผู้ขายวัตถุดิบ
ปลายปี 2558 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยการซื้อกิจการ
บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 4 ยูนิต
ในปี 2559 บริษัทได้ซื้อกิจการบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะดำเนินการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 8 ยูนิต ต่อมาบริษัทได้มีการจัดโครงสร้างภายในใหม่ทำให้บริษัท พีพีเอส
เอ็น จำกัด (PPSN) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 3 ยูนิต โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 3 ยูนิตและบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 9 ยูนิต โดยสามารถรับรู้
รายได้แล้วจำนวน 1 ยูนิต
นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (MLUXE)
นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN Company Limited หรือ “PPSN”) ถือหุ้น

See also  สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 Chiang Mai Airport2 | บริษัท หลักทรัพย์ เชียงใหม่
See also  แก้ไขไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ - เพิ่มข้อความ เพิ่มรูปภาพ เพิ่มลายเซ็นต์ | การขีดคร่อมเอกสาร

หุ้นพีพี ไพร์ม PPPM พีพีพีเอ็ม ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม อาหารกุ้ง  โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ลม

See also  อยากเล่นหุ้น แต่ไม่กล้า .. คลิปนี้มีทางออก 💥| เฟื่องลดา | โปรแกรมจําลองเล่นหุ้น

Executive Talk_ หุ้น PPM


รู้ลึก รู้ทันธุรกิจ สไตน์ผู้บริหารมืออาชีพ
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทต่างๆ โดยเจาะลึกประเด็นข่าวร้อนที่คุณอยากรู้ ไขข้อสงสัยคาใจ ในสังคมการลงทุนให้กระจ่าง ซึ่งเทปนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร PPM
TAPE : รายการเทป เดือนละ 2 เทป
On Air ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 10.30 น.
Rerun ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 14.30 น.

Executive Talk_ หุ้น PPM

รายงานฝึกประสบการณ์บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด


รายงานฝึกประสบการณ์บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (CSP_E-AGM)


ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (CSP_E-AGM)

แถลงผลประกอบการณ์ของบริษัท ppm Q4/2013


PPM : PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 1 presented the company performance and financial highlight on Q4/2013 on the \”Opportunity Day\” at The Stock Exchange of Thailand (SET, http://www.set.or.th/oppday ).

แถลงผลประกอบการณ์ของบริษัท  ppm  Q4/2013

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMẸO HAY

Leave a Comment