โชว์3สาขาภาคเหนือ TISCO SeaSon FunFest 2019 | tisco สาขา

โชว์3สาขาภาคเหนือ TISCO SeaSon FunFest 2019


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โชว์3สาขาภาคเหนือ TISCO SeaSon FunFest 2019

หุ้นทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว


หุ้นทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ลงทุนหุ้นรับเงินปันผล อิสรภาพทางการเงิน ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง
กลุ่มทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม
ธนาคารทิสโก้ ได้ยื่นขอจัดกลุ่มธุรกิจทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และ เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้ำ (Client Centric) กลุ่ม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO จึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 สายงานหลัก ประกอบด้วย
1) สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย
2) สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท
3) สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน
4) สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
สายกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้บริการ 3 ประเภทดังนี้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans) เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
· สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อเช่าซื้อ ดำเนินการโดยธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด โดยให้บริการกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน
กลุ่ม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึง รถยนต์นั่ง รถยนต์เอนกประสงค์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น
ปี 2561 กลุ่มทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO (เฉพาะบริษัทที่ให้สินเชื่อเช่าซื้อ) ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ
ฟอร์ดร้อยละ 46.0 มาสด้าร้อยละ 22.4 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อส่วนบุคคล และ บัตรเครดิต
สินเชื่อเพื่อการเคหะ เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออสั งหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
สินเชื่ออเนกประสงค์
กลุ่ม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO มีช่องทางภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” และ “สมหวัง เงินสั่งได้” เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไปที่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ปลอดภาระ
สินเชื่อส่วนบุคคล
บัตรเครดิต ดำเนินการโดยบริษัท ออลเวย์ส จำกัด เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลเพื่อการผ่อนชำระค่าสินค้าแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอนเงินสดได้
กลุ่ม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัททิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือบริษัท ไฮเวย์ จำกัด และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิผ่าน บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด
ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารทิสโก้มีสาขาทั้งสิ้น 61 สาขา
สาขาของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 9 สาขา และสาขาของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” จำนวน 238 สาขาทั่วประเทศที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ประกันภัยเพื่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และ แบบประกันบำนาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
1.3 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending) อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ
2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
สายกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการ 2 ประเภทดังนี้
2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) การให้คำปรึกษาด้านการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ ฯลฯ
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น
บริการออกหนังสือค้ำประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันและอาวัลตั๋วเงิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานบางประเภทที่จำเป็นต้องมีการวางหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่างๆจนถึง การค้ำประกันผลงานก่อสร้าง หรือการออกหนังสือค้ำประกันการสั่งซื้อให้กับผู้ผลิต เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก
บริการให้คำปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้
บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้า อันได้

See also  T115 - Radio Caca (RACA) - CZ \"bảo kê\" và tầm nhìn 15 năm cho việc xây dựng hệ sinh thái Metaverse | tisco finance
See also  02 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท Join\u0026amp;Coin จอยแอนคอย, จอยแอนด์คอยน์, join\u0026amp;coin, j\u0026amp;c | join and coin pantip

หุ้นทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว

พักชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้จำนำทะเบียนรถทิสโก้ ลดค่างวด สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)


พักชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้จำนำทะเบียนรถทิสโก้ ลดค่างวด สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)
พักชำระหนี้สินเชื่อรถ ทิสโก้ ลีสซิ่งไอซีบี
ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า
ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)
ผ่อนผันการชำระค่างวด โดยจำนวนเงินค่างวดที่ได้รับการผ่อนผันจะชำระเป็นค่างวดปกติต่อท้ายสัญญาเดิม
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัท
ช่องทางลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ จากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด19 (ปี 64) ที่นี่
จากนั้น ส่งแบบคำขอเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ พร้อมแนบหลักฐานในการพิจารณา ได้ที่
Email : [email protected] หรือ [email protected]
Fax : 028767211, 028767212
ยื่นคำร้องขอเข้าโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ลีสซิ่งไอซีบีซี
Call Center : 026268100, 028767200

See also  FA GenY ที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ - Financial Advisor PODCAST EP.3 | บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

พักชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้จำนำทะเบียนรถทิสโก้ ลดค่างวด สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

แก้วตา แก้วโตว (แก้วใจ)


เบริ์ดแลนด์ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์แก้วตาแก้วโตว\”
การบันทึกเสียง ดูแลระบบโดย:The Orchard Music

แก้วตา แก้วโตว (แก้วใจ)

ธ.ทิสโก้ สาขา ภูเก็ต


ธนาคารทิสโก้ สาขาภูเก็ต (ถ.บายพาสภูเก็ต) โทร.076261929
ผู้สนับสนุนหลัก รายการ เรื่องเยอะ On TV

ธ.ทิสโก้ สาขา ภูเก็ต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMẸO HAY

Leave a Comment