របៀបរក្សាទុកឯកសារជាទម្រង់pdf | How to save excel file to pdf | save pdf

របៀបរក្សាទុកឯកសារជាទម្រង់pdf | How to save excel file to pdf


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

5. របៀបរក្សាទុកឯកសារជាទម្រង់pdf
មូលដ្ឋានគ្រឹះកម្មវិធី Excel :
🎬 https://youtu.be/LVF6t2GGchw
1. របៀបបើក និងបិទកម្មវិធី Excel :
🎬 https://youtu.be/sjKRm_gwJtc
2. ស្វែងយល់អំពីផ្ទាំងកម្មវិធី Excel :
🎬 https://youtu.be/4g_TeP8CNVo
3. របៀបបង្កើត និងរក្សាទុកឯកសារថ្មី :
🎬 https://youtu.be/bi5lWNYUPfU
4. របៀបបើកឯកសារដែលមានស្រាប់ :
🎬 https://youtu.be/UzkLfOsqK_s
…………………………………………………………………………………
5. How to save excel file to pdf :
Basic Ms Excel :
🎬 https://youtu.be/LVF6t2GGchw
1.How to open and close ms excel :
🎬 https://youtu.be/sjKRm_gwJtc
2.Learn about the Excel interface :
🎬 https://youtu.be/4g_TeP8CNVo
3.How to create and save a new file in Ms Excel
🎬 https://youtu.be/bi5lWNYUPfU
4. How to open an existing file Excel :
🎬 https://youtu.be/UzkLfOsqK_s

See also  บริษัทมิซูบิชิรับสมัครงานจำนวนมาก รายได้สวัสดิการดี โบนัสเทพ | สมัคร บริษัท

របៀបរក្សាទុកឯកសារជាទម្រង់pdf | How to save excel file to pdf

របៀបចងឯកសារឲ្យទៅជាPDF


របៀបចងឯកសារឲ្យទៅជាPDF

How to Save a Document as a PDF / XPS File in Office 2007


See also  เริ่มต้น Email ให้ดูดี เป็นมืออาชีพ ต้องเขียนยังไง | เขียน email

How to Save a Document as a PDF / XPS File in Office 2007
How to add Save as PDF XPS addin in Office 2007

How to Save a Document as a PDF / XPS File in Office 2007

how to save a pdf file


In this short video tutorial I will show you how to save a pdf file onto your computer from the web

how to save a pdf file

VBA Tips #2 – Save Each Worksheet as Separate PDF file


See also  รับสมัครพนักงานคัดแยก พนักงานขับรถ kerry 22/06/64 | หางาน สมัครงาน | รับสมัครงานเคอรี่

In this video, we will learn how to Save each and evey worksheet as a separate PDF File with the help of VBA code.
VBATips
ExcelToPDF
TheDataLabs
Please follow the below link to download the Excel file used in this tutorial.
https://drive.google.com/open?id=1PwPyE9MCuePr9WAaq1CM_d9KFzJxrEy
Please visit our website www.thedatalabs.org
Please contact us on [email protected]
Thanks for watching!
Please like, share, comment and subscribe.
Have a great day!

VBA Tips #2 - Save Each Worksheet as Separate PDF file

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่HỌC THIẾT KẾ

Leave a Comment